Konkurs fotograficzny TKB – regulamin

KONKURS FOTOGRAFICZNY
60. TYGODNIA KULTURY BESKIDZKIEJ

REGULAMIN

§ 1
Idea konkursu

Wychodząc do odbiorców Tygodnia Kultury Beskidzkiej z ofertą konkursu fotograficznego po raz drugi, chcemy zachęcić pasjonatów fotografii do skupienia się wokół zaproponowanych przez nas tematów oraz zaprosić do współtworzenia galerii festiwalu. Zależy nam na tym, aby wykonywane podczas góralskiego święta fotografie trafiały do szerokiego grona odbiorców i znalazły dla siebie wspólne miejsce. Do Jury konkursu zaprosiliśmy fotografów i badaczy kultury. W konkursie fotograficznym 60. TKB nagrodzimy prace najciekawiej interpretujące tematy danych kategorii, kreatywne, o wysokich walorach estetycznych i poziomie technicznym. Najciekawsze fotografie zostaną zaprezentowane jesienią na wystawie pokonkursowej w Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej.

§ 2
Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu fotograficznego 60. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, zwanego dalej Konkursem.

2.2 Konkurs organizowany jest w ramach 60. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, przez Regionalny Ośrodek Kultury, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (+48) 33 822 05 93, e-mail: rok@rok.bielsko.pl, www.rok.bielsko.pl, zwany dalej Organizatorem.

2.3 Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.

2.4 Konkurs skierowany jest do amatorów fotografii, odbiorców Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

2.5 Konkurs będzie trwał od 29 lipca do 11 sierpnia 2023 r.

2.6 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Konkursu bądź jego przedłużenia.

2.7 Udział w Konkursie i podanie związanych z nim danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie.

2.8 Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego treści.

2.9 Fundatorem nagród oraz przyrzekającym w rozumieniu art. 919-921 ustawy Kodeks cywilny jest Organizator.

2.10. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie www.tkb.art.pl od dnia 5 czerwca 2023 r.

§ 3
Warunki uczestnictwa

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat a nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.

3.2 Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w Konkursie, poza spełnieniem przesłanek określonych w Regulaminie, jest wypełnienie i przesłanie elektronicznie Formularza zgłoszenia wraz z wyrażeniem w nim zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku oraz udzielenie licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć nadesłanych przez Uczestników.

3.3 Nabór zgłoszeń na Konkurs odbywa się wyłącznie poprzez formularz online w nieprzekraczalnym terminie do 11 sierpnia 2023 r., godz. 23.59.

3.4 Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie: https://tkb.art.pl/konkurs-fotograficzny/

3.5 Zgłoszenia do Konkursu może dokonać osobiście Uczestnik, jego rodzice bądź opiekunowie prawni.

3.6 W przypadku, gdy Uczestnika zgłasza rodzic bądź opiekun prawny, formularz zgłoszenia podpisuje rodzic / opiekun prawny, podobnie w odniesieniu do zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na publikację wizerunku osoby niepełnoletniej.

3.7 Za Uczestników niepełnoletnich odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni.

3.8 Prace zgłoszone po terminie, niespełniające warunków określonych przez Organizatora, bądź uznane za naruszające obowiązujące prawo czy dobre obyczaje, nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.

3.9 Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby profesjonalnie zajmujące się fotografią – prowadzące własną działalność gospodarczą związaną z fotografią; pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

§ 4
Zgłaszanie prac

4.1 Uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia w jednej z dwóch kategorii wiekowych:

                1. MŁODZIEŻ – od 13 do 18 lat.

                2. DOROŚLI – powyżej 18 lat.

4.2 Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną fotografię w każdej z czterech kategorii tematycznych (trzy kategorie główne, jedna kategoria dodatkowa):

Kategorie główne

a) ARCHITEKTURA – fotografie zabytków, budynków mieszkalnych, gospodarczych, publicznych
i sakralnych znajdujących się w miejscowościach, w których odbywa się 60. TKB (np. zamków, dworków, pałaców, szałasów, kolib, stajni, spichlerzy, piwniczek, szkół, kościołów, kaplic, dzwonnic czy rynków).

b) ETNOFOTOGRAFIA – fotografie ukazujące, prezentowaną jak i zastaną podczas wydarzeń
60. TKB, kulturę ludową w jej materialnych i niematerialnych przejawach (np. w folklorze, strojach, pochodach, tańcu, sztuce, zwyczajach, rzemiośle czy przedmiotach
i umiejętnościach ich wykonywania oraz użytkowania).

c) PORTRET – fotografie (jednej lub wielu) osób np. muzyków, tancerzy, śpiewaków, widzów lub innych osób, których portret oddaje atmosferę 60. TKB.

Kategoria dodatkowa

a) ARCHIWUM TKB – najciekawsza fotografia archiwalna w postaci cyfrowej, wykonana  podczas poprzednich edycji TKB. W tej kategorii nie można zgłaszać fotografii, które wzięły udział w poprzednich edycjach Konkurs.

4.3 Fotografię w formacie JPG należy dołączyć do Formularza zgłoszenia online w wyznaczonym do tego miejscu.

4.4 Dłuższy bok fotografii nie może być krótszy niż 3500 pikseli. Rozmiar pliku nie może przekraczać 20 MB. Kolorystyka: dowolna.

4.5 W Formularzu zgłoszenia online należy przyporządkować fotografię do danej kategorii
w wyznaczonej do tego rubryce.

4.6 Każde zgłoszenie powinno zawierać pliki z fotografiami o nazwie sporządzonej w następującej kolejności (zapisane bez znaków diaktyrcznych): imię i nazwisko Uczestnika; kategoria wiekowa Uczestnika; kategoria tematyczna (przykład: Jan_Nowak_dorosly_Archiwum_TKB).

4.7 Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia zgłoszeń przesyłanych drogą elektroniczną.

4.8 Praca konkursowa powinna być wytworem własnym Uczestnika, stworzonym w celu wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik oświadcza, iż przesłana praca konkursowa nie została zgłoszona do żadnego innego konkursu.

4.9 Przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia po okresie trwania Konkursu lub zawierającego więcej niż jedną fotografię w zadeklarowanych kategoriach, a także podanie niepełnych / nieprawdziwych danych identyfikujących w Formularzu zgłoszenia online czy też przesłanie fotografii, która brała udział w innych konkursach, poskutkuje automatycznie dyskwalifikacją Uczestnika Konkursu, a jego zgłoszenie nie podlega ocenie przez Jury.

4.10 Zgłaszając fotografie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż jest ich autorem oraz posiada niezbędne zgody dla publicznego udostępnienia, publikacji oraz rozpowszechniania prac konkursowych. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że do zgłoszonych fotografii przysługują mu autorskie prawa majątkowe oraz że nie są one ograniczone na rzecz osób trzecich oraz że publikacja nadesłanej pracy oraz jej wykorzystanie przez Organizatora, stosownie do zasad niniejszego Regulaminu nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów.

4.11 Zgłaszając fotografie do Konkursu, Uczestnik zezwala na prezentację fotografii,
ich wielokrotne, nieodpłatne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych
z Konkursem, wydawnictwach, na stronach internetowych Organizatora; wykorzystanie fotografii w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie
i zwielokrotnianie zdjęć każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości
i wielkości nakładu oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do korzystania z jego fotografii w całości, jak również w postaci dowolnych fragmentów.

4.12 Uczestnicy Konkursu wyrażają również zgodę na wykorzystanie przez Organizatora praw pokrewnych do prac konkursowych na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 5
Ocena prac

5.1 Wszystkie fotografie nadesłane na Konkurs, zgodnie z wymogami Organizatora, podlegają ocenie Jury.

5.2 Fotografie oceniane będą przez Jury zaproszone do współpracy przez Organizatora.

5.3 Jury dokonuje oceny fotografii po zakończeniu okresu trwania naboru we wszystkich kategoriach wiekowych i tematycznych, biorąc pod uwagę zgodność z kategorią tematyczną i interpretacje tematu przewodniego kategorii, kreatywność, walory estetyczne, obróbkę graficzną oraz poziom techniczny wykonania.

5.4 Werdykt Jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

5.5. Decyzje Jury zapadają większością głosów.

5.6. Jury rozstrzyga wszelkie spory powstałe w trakcie trwania Konkursu.

5.7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej nagrody, jeśli nie zostanie wyłoniony żaden Laureat Konkursu.

§ 6
Nagrody

6.1 Laureaci Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody:

6.1.1. W kategoriach wiekowych MŁODZIEŻ i DOROŚLI, w każdej głównej kategorii tematycznej:

  • Za najlepszą fotografię – nagroda pieniężna, dyplom i udział w wystawie pokonkursowej.

6.1.2. W dodatkowej kategorii tematycznej ARCHIWUM TKB, bez rozróżnienia kategorii wiekowych:

  • Za najlepszą fotografię – nagroda pieniężna, dyplom i udział w wystawie pokonkursowej.


6.2 Nazwiska Laureatów, których fotografie zostaną nagrodzone w Konkursie, będą ogłoszone na stronie www.tkb.art.pl do dnia 8 września 2023 r. W komunikacie zostanie także podany termin i miejsce wręczenia dyplomów. Za pośrednictwem poczty elektronicznej Laureaci Konkursu zostaną poproszeni o zaktualizowanie danych Uczestnika o numer konta bankowego, na który ma być przekazana nagroda pieniężna (wzór Oświadczenia zostanie udostępniony Laureatom drogą e-mailową).

6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do: innego podziału nagród w ramach danej kategorii konkursowej, w tym do przyznania nagród ex aequo; rezygnacji z przyznania nagrody lub nagród
w danej kategorii konkursowej, wówczas wartość nieprzyznanej nagrody ulega rozłożeniu na nagrody przyznane.

6.4. Wydanie nagrody pieniężnej jest możliwe wyłącznie w formie przelewu pieniężnego, dokonanego na numer konta podany w Oświadczeniu Uczestnika.

6.5 Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.

§ 7
Publikacja fotografii

7.1 Fotografie Laureatów nagrodzonych w Konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, zorganizowanej w siedzibie Organizatora. Mogą być także prezentowane w miejscach i w formie wybranej przez Organizatora Konkursu po jego zakończeniu. Wówczas prezentacja fotografii będzie odbywała się w celu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

7.2 Wybrane prace Uczestników, w tym osób niebędących Laureatami Konkursu, mogą zostać opublikowane w mediach społecznościowych Organizatora w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, w celu promowania Konkursu, a także mogą zostać pokazane podczas wystawy pokonkursowej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – również w celu późniejszej promocji działalności Organizatora.

§ 8
Postanowienia końcowe

8.1 Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem Formularza zgłoszenia online, Uczestnik potwierdza, że akceptuje na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

8.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.

8.3 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: zmian w Regulaminie i jego ostatecznej interpretacji (informacja o ewentualnych zmianach zostanie podana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki opublikowano Regulamin); odwołania Konkursu z ważnych przyczyn.

8.4 Dodatkowych informacji udziela koordynator Konkursu (kontakt e-mail: konkurstkb@gmail.com).